طول مطالعه: 4 دقیقه

نانو اکسید روی توانست بیان ژن را در چند غلظت تا شدت نسبی 60 بالا ببرد اما این افزایش برای ژن ، تا شدت نسبی حدود 40 بود. محققین با استفاده از این روش سعی می­کنند تا شواهد بیشتری در رابطه با چگونگی بیوسنتز متابولیت­ها و نیز مکانیسم تنظیمی آن بهدست آورند و با این روش­ها توانسته­اند تولید متابولیت­های ثانویه با ارزش را درگیاهان افزایش دهند (7). برخی از این ترکیبات مانند: دیجی توکسین، شیکونین، عطر جاسمین و داروهای ضد سرطان مانند: وین بلاستین، وین کریستین و تاکسول از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند و قیمت آنها از چند دلار تا چند هزار دلار بهازای هر کیلو تغییر می کند.

رئال مادرید و بایرن مونیخ
در تحقیق دیگری و همکاران (19) تأثیر نانو­ذرات نقره را بر افزایش تولید متابولیت­های ثانویه در گیاه بررسی کردند. بیشترین میزان بیان ژن مطابق نتایج شعبانی و همکاران (17) در زمان 6 ساعت پس از تیمار بود که این نتیجه با نتایج این پژوهش مطابقت داشت که بیشترین میزان بیان این ژن در زمان 8 ساعت پس از تیمار یعنی ساعت­های اولیه پس از تیمار بود.

نتایج این پژوهش نیز مشخص کرد که نانواکسید روی، بیان ژن را در همه غلظت­ها افزایش داد. این پژوهش با کمک مالی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام شد که بدین وسیله قدر دانی میشود. مقایسه میانگین داده­های مربوط به بیان ژن با استفاده از نانو­اکسید روی نشان داد که اثر زمان و همچنین اثر متقابل زمان و غلظت معنی­دار شد ولی اثر غلظت معنی­دار نشد.  ​​!

هر سه این ژن­ها در پاسخ به تنش­ها افزایش بیان نشان میدهند و در بالا بردن زیست ساخت آلکالوئیدهایی مانند ویندولین نقش دارند. در مورد ژن ، هر دو نانو ذره اکسید روی و کبالت رفتارهای مشابه مورد ژن از خود نشان دادند. اما بههر صورت نانو اکسید کبالت در هر دو مورد بیان ژن­های و را کاهش داد. در بازه زمانی 48 ساعت، نانواکسید روی در هر سه غلظت، بیان ژن را افزایش داد و بیشترین بیان مربوط به غلظت 5/0 میلی­گرم در لیتر بود.

رئال مادرید ورزش
بیشترین افزایش مربوط به غلظت 5/0 میلی­گرم در لیتر بود در بازه زمانی 24 ساعت، نانواکسید روی در غلظت 75/0 باعث کاهش بیان ژن شد و در دو غلظت دیگر بیان ژن را افزایش داد. بیشترین افزایش بیان بهترتیب مربوط به غلظت 5/0، 1 و 75/0 میلی­گرم در لیتر بود. افزایش معنی­دار در بیان ژن در زمان 3 ساعت بعد از تیمار بود که این افزایش در زمان­های 6، 12 و 24 ساعت نیز ادامه داشت. در بازه زمانی 8 ساعت همه تیمارهای غلظتی نانواکسید روی (5/0، 75/. و 1 میلی­گرم در لیتر) باعث افزایش بیان ژن شدند.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Yjc نانواکسید کبالت اثر متفاوتی از خود نشان داد. در تحقیق دیگری بررسی بیان ژن در ریشه­های موئین پروانش نشان داد که لاین­های مختلف ریشه موئین در مقایسه با کشت­های ریشه موئین شاهد، سطح بیان بیشتری از ژن را دارند (18). بررسی اثرات متیل جاسمونیک اسید () بر متابولیسم ترپنوئید ایندول آلکالوئیدها () و بیان ژن در گیاهچه­های پروانش نشان داد که ترپنوئید ایندول آلکالوئیدها تغییرات معنی­داری در مقدار و زمان القا نشان می­هند.

منشاء این گیاه مناطق حاره و گرمسیر مانند جنوب هند، اندونزی و ماداگاسکار گزارش شده است و در دشت­ها و تپه­هایی که 500 متر از سطح دریا ارتفاع دارند می­روید. گیاه پروانش از گلخانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین تهیه شد. در مطالعه آن­ها برای بررسی بیان ژن­ها از --استفاده شد. بههمین منظور ابتدا شرایط انجام واکنش برای ژن خانه­دار (18) بهینه شد. جهت اطمینان از درستی سنتز ­ ها واکنش با استفاده از آغازگر انجام شد.جام جهانی کشتی &; ​​​​!

مسکن ملی مشهد
از محیط کشت موراشیک و اسکوگ () در سال 1962 بهعنوان محیط کشت پایه جهت کشت برگ­ها، القا کالوس و ایجاد سوسپانسیون سلولی استفاده شد. بهعنوان مثال، می­توان از وین­کریستین در برگ­ها نام برد که مقدار آن به 003/0 درصد می­رسد و یک تن از برگ­­های خشک پروانش، فقط حاوی 3 گرم از این آلکالوئیدها میباشد (5). وین­بلاستین و وین­کریستین بهصورت تجاری از مقدار زیادی گیاه پروانش استخراج می­شوند (6). یکی از روشهایی که امروزه بیش از هر موضوع دیگر در زمینه بررسی متابولیت­های گیاهی مورد توجه قرار دارد، روش کشت اندام، بافت و سلول گیاهی است.

قرعه کشی ایران خودرو 5 خرداد تنها استثنا در این مورد غلظت 75/0 میلی گرم در لیتر پس از 24 ساعت بود که باعث کاهش بیان شد. درست در نقطه مقابل نانو اکسید روی، نانو اکسید کبالت در غلظت 75/0 میلی گرم در لیتر پس از 24 ساعت باعث افزایش بیان ژن شد اما این کاهش بیان معنی­دار نبود. تنها در غلظت­های 5/0 میلی­گرم در لیتر و 8 ساعت و غلظت 75/0 میلی­گرم در لیتر و 24 ساعت باعث افزایش جزئی در بیان ژن شد.

بیشترین بیان مربوط به غلظت 5/0 میلی­گرم در لیتر و پس از آن غلظت­های 1 و 75/0 میلی­گرم در لیتر بود. در این مطالعه محتوای آرتمیزینین از /67/1 وزن خشک به /86/2 تغییر یافت. آلکالوئیدهای پروانش همگی از گروه تریپتوفان می­باشند. مقدار کم این ترکیبات در کشت سلولی یکی از محدودیتهای اصلی است. در این آزمایش از دو هورمون 2,4-(/1) و (/5/0) استفاده شد. غلظت 5/0 میلی­گرم در لیتر بیشترین تأثیر را بر بیان این ژن داشت.

آخرین بروزرسانی در: