طول مطالعه: 4 دقیقه

برخی از این موانع به گروه مجری کاربرد فناوری اطلاعات و وجود تعارض و نبود ثبات در آن اختصاص دارند. اقتباس شد. نتایج این پژوهش نشان داد هر پنج ویژگی با پذیرش فناوری اطلاعات در این کشور رابطه دارند. نتایج این پژوهش نشان میدهد در این سازمانها عواملی مانند هزینههای کاربرد فناوری اطلاعات و خرابی مداوم تجهیزات، موانع کلیدی کاربرد فناوری اطلاعات به شمار میروند. نتایج این پژوهش نشاندهندة اهمیتِ بیشتر عوامل سازمانی در شکست پروژهها نسبت به عوامل اقتصادی و فنی است.

ایرپاد پرو 2 قیمت

موانع کاربرد فناوری اطلاعات از دیدگاههای گوناگون تحلیل شده است. نبود حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد از یک سو و وجود تعارض و عدم ثبات در گروه مجری از سوی دیگر، از موانع مهم در شکل دادن به یک ائتلاف راهنما برای کاربرد فناوری اطلاعات به شمار میروند. با وجود حجم سرمایهگذاریها در این حوزه و منافعی که برای کاربرد آن بیان شده (2005)، شواهد نشان میدهند میزان موفقیت کاربرد این فناوری چندان رضایتبخش نبوده است (-.

جدول 3، عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات را بر اساس مدل «وارد» و «الوین» دستهبندی نموده است. دیدگاههایی مانند، بررسی عوامل سازمانی و انسانی در مقابل عوامل فنی، ارتباط عوامل با سطح کاربرد فناوری، و عوامل مؤثر بر گونههایی خاص از کاربرد این فناوری، از آن جملهاند. پژوهشهای پیشین نشان میدهند پارهای از عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات تأثیری دوسویه دارند؛ بدین معنا که وجود آنها باعث موفقیت و نبود آنها مانع کاربرد این فناوری به شمار میرود.

محدودیتهای مالی و وجود تمایل به ثبات از یک سو و نبود تعهد نسبت به تغییر در سازمان، از موانع دیگر در این زمینه به شمار میروند. احساس منفی نسبت به این فناوری و احساس عجز و ناکامی در کاربرد آن، از دیگر موانع هستند. محدودیت تقاضا برای کاربرد فناوری اطلاعات و وضعیت نامناسب اقتصادی از موانع دیگری به شمار میروند که در این بُعد بر کاربرد این فناوری تأثیر میگذارند.

در نهایت، محدودیت تقاضا برای فناوری اطلاعات مانعی دیگر در این حوزه را شامل میشود. در نهایت، نیز نبود اتفاقِ نظر میان افراد درگیر در کاربرد فناوری اطلاعات شامل مدیران، متخصصان، و کاربران نهایی و آشنا نبودن کاربران با زبان انگلیسی، به عنوان موانع دیگر مطرح شدهاند. در مرحلة بعد، از میان این کشورها، شش کشور برای مطالعة عمیقتر انتخاب گردید. بر اساس تحلیلهای به عمل آمده، دو تنگنای «سطح فناوری» و «سطح استفاده» برای کاربرد فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه یافت شدند.

در کشورهای در حال توسعه نیز وضع به همین منوال بوده است. این دستهبندی مانند هر دستهبندی دیگری از مطالعات پیشین، تاحدی سلیقهای یا دلبخواه است (, 1992). به عبارت دیگر، تخصیص هر عامل به یک دسته بویژه در مواردی که ابهام وجود داشته باشد، بر اساس نظر نویسنده صورت پذیرفته است. بستگی دارد. بر این اساس، هر چه فاصلة طرح یا تصور با واقعیت، در طراحی و استقرار این سیستمها کمتر باشد، احتمال موفقیت آنها بیشتر خواهد بود و برعکس، با افزایش این فاصله، احتمال شکست در آنها نیز افزایش خواهد یافت.

بدین ترتیب، گروهها یا طبقههایی پدید میآیند که از یکدیگر متمایز، اما اعضای آنها به هم شبیه هستند. وجود تمایل به ثبات در سازمان و قوانین و مقررات نامناسب از جمله عواملی هستند که بر توانمند ساختن افراد برای تحقق چشمانداز تأثیر دارند. نتایج پژوهشهای پیشین گاه به این تفاوتها اشاره دارند و گاهی نیز آن را تصریح نمیکنند. از جملة این مزایا میتوان به قدرت توصیفی، کاهش پیچیدگی، شناخت مشابهتها، و درک تفاوتها اشاره کرد (1994, 1, 3, 4, 11-16). بدین ترتیب دستهبندی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات میتواند به توصیف و درک بهتر آنها کمک کند.

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر محدود شدن هدف از کاربرد این فناوری به کاهش هزینهها، و همخوان نبودن آن با نیازهای سازمان نیز مانع خلق یک چشمانداز مناسب میشود. در پژوهشی در سطح کشور انگلستان، تجربة 45 پژوهشگر و مشاور ارشد این کشور را در 14000 سازمان بررسی کرد. از میان مدلهای محتوایی میتوان به مدلهای «لویت» (, 1965)، «واترمن»، «پیترز»، و «فیلیپس» (, , , 1980)، «روکارت» و «اسکات مورتون» (, 1984)، «پتیگرو» و «ویپ» (1991) ، «والمن» (1996)، و «وارد» و «الوین» (, 1999) اشاره کرد.

در یک تعریف ساده میتوان دستهبندی را مرتب یا منظم کردن موجودیتها در گروهها، دستهها، یا طبقههایی بر اساس مشابهت آنها بیان کرد. 3. محتوا: حوزههای خاصی که تغییر درون آنها صورت میگیرد. یک دستهبندی موفق بر توانایی تعیین ویژگیهایی کلیدی یا اساسی استوار است که دستهبندی بر پایة آنها بنا میشود. دستهبندی عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در چارچوب مدل «وارد» و «الوین» نشان میدهد در پژوهشها و مطالعات پیشین به بیشتر ابعاد این مدل توجه شده است (جدول 3). با وجود این، عوامل مربوط به بافت درونی نسبت بیشتری را از مجموعة عوامل به خود اختصاص دادهاند و در حوزة تاریخچه یا سابقه نیز به هیچ مانعی اشاره نشده است. ​​​.

یکی از اساسیترین عملکردهای مفهومی و انتزاعی انسان است. از لحاظ هزینهها نیز میزان و دشواری توجیه هزینههای کاربرد فناوری اطلاعات، از موانع کاربرد آن به شمار میروند. مدل «کاتر» (, 1995) از مدلهای فرایندی معتبر به شمار میرود. در این بخش، دستهبندی عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در قالب دو مدل برگزیده از دو گونة یاد شده ارائه میگردد. نتایج این پژوهش، سه عامل اساسی برای موفقیت و دو مانع را آشکار ساخت.

آخرین بروزرسانی در: