طول مطالعه: 4 دقیقه

شهرکی، مهدی و قادری، سیمین (1398)

مطالعات انرژی، صنعت و معدن. این تنها گوشهای از برکات بیشماری است که در سایهی عمل به وظیفهای دینی، بهنام صلهی رحم تحصیل میشود؛ لذا اندکی صبر، تأمل، تفکر و تغییر در روشی که در زندگانی جدید در پیش گرفتهایم لازم است تا علاوه بر عمری طولانی، رزقی وسیع، عملی پاک، حسابی آسان، دوری از بلا و مرگی بد؛ به سلامتی روحی و روانی که اکسیر نایاب و گرانبهای عصر صنعت و تکنولوژی است، به آسانی دست یابیم.

خودرو ملی ترکیه
به راستی صلهی رحم، وظیفهای را که در متون دینی اکیداً به آن سفارش شده و آثار دنیوی و اخروی فراوانی بر آن مترتب شده است میتوان بههمین سادگی بهدست فراموشی سپرد؟ در حالی که رسول گرامی اسلام فرمودهاند: «سفارش میکنم امت حاضر و غایبم را تا روز قیامت که صلهی رحم کنند، اگرچه بهفاصلهی یکسال راه باشد؛ زیرا صلهی رحم جزو دین است» (همان، ح1969). علاوه بر این، تجملات نیز در زندگی امروز حرف اول را میزند. عذر، به این دلیل که سبک زندگی امروز اغلب باعث ایجاد این شکاف و دوری شده است؛ و غیرموجه، چون قسمت اعظم تقصیر برای پذیرش و ادامهی چنین روندی در زندگی، از ناحیهی خود ماست.

خودرو ملی افغانستان

اینگونه خرجها و هزینههای اضافی که محصول روش زندگی امروزی ماست، باعث شده است تا خانوادهها مجبور شوند وقت زیادی را برای کسب درآمد و تأمین مخارج زندگی صرف کرده و مجالی برای دید و بازدید و صلهی رحم باقی نماند. امروزه، تبلیغات شبانهروزی و سرسامآور رسانههای دیداری و شنیداری، مخارج سنگینی را بر دوش خانوادهها تحمیل کرده است. است و علاوه بر آنکه هزینههای مخصوص به خود را دارد و ممکن است از لحاظ سلامت غذایی هم چندان مطلوب نباشد؛ البته جدای از اسراف و ریخت و پاشی که در تخریب اینگونه میوهها و سبزیهای بهاصطلاح آراسته شده رخ میدهد.

آیفون 14 مکس اگر صلهی رحم و دید و بازدیدهاى فامیلى بهطور صحیح و کامل انجام گیرد، تمام اقوام میتوانند افراد خانوادهی بزرگ و گستردهی خویش را تحت پوشش حمایتى خود قرار داده و به این ترتیب، یکی از مهمترین راههای کنار آمدن با استرسهای متعدد روزمره از طریق این نوع حمایتهای اجتماعی حاصل میگردد. جایگزینی برنامههای تلویزیونی و ماهوارهای با گپ وگفتهای فامیلی و یا بعضاً حافظ و مثنویخوانیهای گذشته؛ همچنین برقراری ارتباطهای انفرادی با تلفن همراه در جمع اقوام، به جای گوش کردن به صحبتها، درددلها و رسیدگی به مسایل و مشکلات خویشاوندان، باعث شده است تا روح صمیمیت و عواطف موجود در میهمانیها کاهش یافته و اعضای فامیل برای دیدار یکدیگر میل و اشتیاق چندانی از خود نشان ندهند و یا بعضاً رفتن به سفر را به دید و بازدیدهای فامیلی ترجیح دهند.

آیا مسافت زیاد و کمبود وقت میتواند ما را از این وظیفه بازدارد؟ آنان از اینکه یک دست لباس را در چندین میهمانی بپوشند و یا ظروف و لوازم پذیرایی را سالیان متمادی عوض نکنند، هیچ احساس بدی نداشتند؛ اما با کمال تأسف، امروز این نوع تجملات باعث شده است تا سرزدن به اقوام و آشنایان به امری دلهرهآور و ملالانگیز بدل شود. علاوه بر آن، کمیت و تعداد دفعات دیدار با اقوام و کیفیت این دیدارها نیز در سازگاری اجتماعی دانشآموزان مؤثر است.

گرفتاری، مشغله و کمبود وقت؛ اینها بهانههایی هستند که در اینگونه مواقع بر سر زبانهاست. در حدیث است که مردی علی را دعوت کرد. مادران قدیم به هنگام میهمانی، تنها در فکر تمیزی منزل و لوازم آن بودند. گفت: آن چیست یا امیرمؤمنان؟ شهرکی، مهدی و قادری، سیمین (1398). تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر مخارج سلامت خانوار: روش دو مرحله­ای هکمن. میرجلیلی، فاطمه، بهادری، بابک، شجاعی، سعید و صادق احمدی، مهدی (1398). درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا: بررسی ضرفیت­های تولیدی کشور در مواجهه با ویروس کرونا و آثار شیوع این ویروس بر بخش های صنعت، معدن و پتروشیمی ایران.

کاشی، منصور و دنیائی، محمد و احمدی، روح اله. شیرین بخش، شمس اله و نادری، اسماعیل و گندلی علیخانی، نادیا. کمیجانی، اکبر و نادری، اسماعیل. اسلامی بیدگلی، غلامرضا و راعی، رضا و کمال زاده، سحر. 2018). , , . 2018). , . شاید هم بیشتر عذر باشد تا بهانه؛ اما عذری غیرموجه! ᠎​​​​.

جام جهانی ۲۰۲۶ سلیمی زاویه, سید قاسم (1399). استراتژی­های پاسخ به بحران درزمان بحران (کووید 19) در بخش تولید و صنعت. منصوری، سید امین و فرازمند، حسن (1399). شناسایی بهترین نوع موجک در تحقیق­های اقتصادی: مطالعه موردی چرخههای تجاری در ایران. کشاورزی، علی، حری، حمیدرضا، جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید، رافعی، میثم و نجاتی، مهدی (1399). نقش دولت در شرایط مواجهه با‫ بیماری‫ پاندمیک. منتی، حسین (1399). بررسی اثرات ویروس کرونا -کووید 19 بر اقتصاد جهانی.

طاهری نمهیل، ابراهیم (1399). بررسی پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان. (2017). ’. (2017). . علیزاده، شیما و صفرزاده، حسین. شعرائی، سعید و ثنائی اعلم، محسن. 22, . 1 (., 2004), . , . (2004). , , & , .

ایرپاد پرو 2 قیمت , , ., , .-., , . (2004). : , , --, . درگاهی، حسن و پرخیده، احمد (1385). نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیتهای مختلف صنعت ایران. نیکومرام، هاشم و سعیدی، علی و عبرستانی، مرجان. , . (1970). : . 1392). محاسبه ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل های حافظه بلندمدت گارچ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 39، صص1-19.

آخرین بروزرسانی در: