طول مطالعه: 4 دقیقه

شریفی و همکاران (1392) در مطالعهای با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری () و طی دوره­ی زمانی 1387-1368 و 1387-1374 نشان دادهاند که برقراری سیاست آزادسازی در بلندمدت و در قالب الگوی محاسبه شده توسط محقق، منجر به افزایش حجم تولید و بهرهوری و نیز کاهش تورم می­­شود. این کار موجب افزایش ابداعات، افزایش بهرهوری عوامل تولید و رشد اقتصادی میشود. میتواند موجب افزایش تولید و کاهش تورم گردد. ​​​​​!

تورم اقتصاد جهانی در بازار رقابت کامل بدون در نظر گرفتن تغییرات فنی و تکنولوژیک، در تعادل بلندمدت صنعت سود بنگاهها معادل صفر است، اما زمانی که پیشرفتهای فنی و تکنولوژیک، موجب افزایش بهرهوری شده و هزینهها را کاهش میدهد، از آنجا که در بازار رقابت کامل قیمت معادل هزینه متوسط بلندمدت بنگاههای موجود است، بنگاههای با تکنولوژی جدید با سود مثبت مواجه میشوند. در نتیجهی گسترش دانش در بخشهای مختلف اقتصاد، تغییرات قابل ملاحظه تکنولوژیک و ارتقاء بهرهوری موجب انتقال به سمت پایین منحنی عرضه بنگاه و صنعت میشود و قیمتها کاهش مییابد.

قرعه کشی ایران خودرو 4 اردیبهشت

با توجه به مطالعات صورت گرفته، میتوان گفت اقتصاد دانش بنیان بهرهوری داخلی را بهبود داده، بنابراین میتواند یک انتقال مداوم در مسیر رشد بالاتر سازگار با تورم ثابت و پایین باشد. 2002) چنین استنباط کردند که سرمایهگذاری عظیم در فناوری اطلاعات در سطح صنعت بر رشد بهرهوری و نیز بر محدود کردن تورم تأثیر دارد. نتایج بیانگر این است که لگاریتم حجم نقدینگی، رابطه مثبت و معناداری با تورم دارد.

در قسمتهای بعدی نیز با اشاره کوتاهی به معرفی مدل و الگوی خود رگرسیونی با وقفههای گسترده () به بررسی نتایج تخمینی پرداخته و در نهایت جمع بندی و نتیجهگیری ارایه خواهد شد. در جدول (3) نتایج رابطه بلندمدت مدل­ها، آورده شده است. در سطح اطمینان مورد نظر، میتوان به وجود یا نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو پی­برد. وجود همگرایی بین مجموعه­ای از متغیرهای اقتصادی، مبنای استفاده از مدل­های تصحیح خطا را فراهم می­کند.

در مدل تخمین­زنها شامل وقفههای متغیر وابسته، متغیرهای توضیحی و وقفههای متغیرهای توضیحی هستند که میتوان آن را به صورت کلی زیر نشان داد. محور آموزش و توسعه منابع انسانی: متغییرهای این بخش کمیت و کیفیت دسترسی و استفاده از دانش را نشان میدهند. در این مطالعه برای نشان دادن این محور از متغیر نرخ با سوادی استفاده شده است. ضریب تصحیح نشان میدهد که در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک میشود.

قرعه کشی خودرو 2000) در مطالعهای با استفاده از مدل اقتصادسنجی پنل پویا طی دوره زمانی 1993-1980 نشان دادهاند که استفاده از تکنولوژیهای جدید موجب کاهش بیکاری و رشد تجارت بینالملل در دراز مدت شده و همچنین موجب کاهش قابل توجهی در تورم هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت میشود. بنابراین افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش در تورم شده و همچنین افزایش در تولید ناخالص داخلی، موجب کنترل تورم خواهد شد.

رئال مادرید و بایرن مونیخ فاوا موجب بهبود فرآیند تولید، پیشرفت فن آوری و کیفیت نیروی کار خواهد شد. طبق تعریف سازمان اقتصادی همکاری و توسعه ()، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایهگذاری در دانش و صنایع دانش پایه (صنایع دانش پایه، صنایعی هستند که در آنها سطح بالایی از سرمایه گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص یافته، فناوریهای کسب شده با شدت بالایی مصرف و نیروی کار از تحصیلات عالی بر خوردار هستند) مورد توجه خاص قرار میگیرد.

ولادیمیر پوتین اینستا با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفههای گسترده () بوده و سعی شده اثرات هر یک از ارکان اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم را مورد بررسی قرار دهد. چنانچه به هریک از علل گفته شده منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا جابجا شود قیمت­ها افزایش می­یابد و اگر این افزایش تقاضا ادامه یابد افزایش قیمت­ها مداوم بوده و تورم پدید می­آید.

خودرو ملی امارات
2005) با انجام پژوهشی به این نتیجه رسیدند که وقتی نسبت کاربران اینترنت به کل جمعیت 1% افزایش یابد تورم از دامنه 042/0 درصد تا 131/0 درصد کاهش مییابد. نرخ تورم، درصد تغییرشاخص قیمت­ها در هر دوره نسبت به دوره قبل است. در چارچوب مبانی نظری مورد بررسی در بخش (2)، برای بررسی رابطه بین اقتصاد دانش بنیان و تورم، از معیارهای ارایه شده توسط بانک جهانی برای اقتصاد دانش بنیان کمک گرفته شده است.

در ادامه، ادبیات موضوع که شامل تعریفی از اقتصاد دانش بنیان، تورم و همین طور مطالعات انجام شده در این زمینه میباشد، ارایه میشود. در ضمن از میزان تولید نیز کاسته میشود. در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر میشود که این خود، سبب افزایش بهرهوری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد (صادقی و آذربایجانی،175:1385). در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از دادههای سری زمانه سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی1390-1357 و با به­ کارگیری از مدل خود رگرسیونی با وقفههای گسترده () اثر اقتصاد دانش بنیان بر تورم مورد بررسی قرار گیرد.

آخرین بروزرسانی در: