طول مطالعه: 4 دقیقه

بررسي ابعاد و عوامل مختلف تأثيرگذار بر طرح ملي نشان داده است که با توجه به محدوديت توان توليد گاز در کشور، گازسوز کردن خودروها منجر به کم شدن فرصت صادرات گاز ميشود (حاجي نيلي, 1388)، بنابراين در صورتي که ارزيابي طرح ملي بدون توجه به اين عامل انجام گیرد، ميتواند مانع کسب منافع حاصل از صادرات گاز براي کشور شود. از نظر بررسي هزينههاي آلودگي دو نکته حائز اهمیت است: اول اينکه هزينههاي آلودگي در ارزيابي توجيه اقتصادي طرح ملي مدنظر قرار نگرفته است و دوم اينکه تخمين ميزان کاهش آلودگي بر اثر گازسوز کردن خودروهاي کشور، بر پايهی هزينههاي آلودگي محاسبه شده براي کشور سوئد انجام گرفته است.

آیفون 14 دیجی کالا بلوریان و همکاران(1393) و مقدس تفرشی(1393) هزینه تمام شده برق نیروگاههای زمینگرمایی را با نیروگاههای بادی و فسیلی تحت دو سناریو افزایش یک درصدی قیمت جهانی سوخت و بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی سوخت در دو نرخ تنزیل 6 و 8 درصدی و لحاظ قیمت صادراتی و وارداتی سوخت مقایسه کردهاند. از آنجا که هنوز نیروگاه زمینگرمایی در ایران به بهرهبرداری نرسیده است، شاخص انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای برق زمینگرمایی از گزارش سال 2013 میلادی اداره اطلاعات انرژی آمریکا() برگرفته شده است.

بهطوری که درنظر نگرفتن هدف کاهش آلودگی، توجیه اقتصادی طرح را زیر سئوال می برد. به عبارت دیگر درنظر گرفتن هدف کاهش آلودگی هوا برای اجرای طرح ملی تا چه حد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. نتیجه نشان می دهد که اگر بتوان از طریق بهبود کیفیت بنزین و یا افزایش راندمان موتور خودروها، میزان آلودگی ناشی از مصرف بنزین را تا 60% کاهش داد، دیگر نیازی به اجرای طرح ملی نیست.

60% ، . ، . ، .

، . . این مقاله به دنبال درک نقش و جایگاه هزینهی آلودگی ناشی از مصرف سوخت خودروها در توجیه اقتصادی طرح ملی می باشد. از سویی به منظور درک میزان حساسیت مدل به هزینهی آلودگی، به تحلیل حساسیت برنامهی بهینه به درصد کاهش هزینهی آلودگی بنزین پرداخته می شود.

در سال 1393، بیش از 274 تراوات ساعت برق تولید شده است که بیش از 93 درصد سهم نیروگاههای متداول میباشد. در این گزارش میانگین هزینه همترازشده برق زمینگرمایی در سال 2014 در نواحی مختلف جهان حدود 7 سنت بر کیلووات ساعت میباشد که نسبت به سایر انرژیهای تجدیدپذیر و فسیلی در وضعیتی مطلوبتری قرار دارد. اما در زمینه سیاستهای آزادسازی قیمت تمام شده انرژی بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بخصوص انرژی زمینگرمایی که ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار داده باشد؛ مطالعهای انجام نشده است.

طاهری فرد و شهاب(1389) جنبههای فنی- اقتصادی تولید برق زمینگرمایی را به صورت مطالعه موردی در منطقه مشکینشهر مورد بررسی قرار دادند. بدین ترتیب هزینه آثار خارجی هر یک از نیروگاههای حرارتی(بخاری، گازی و سیکلترکیبی) و زمینگرمایی در ایران قابل محاسبه است. هزینه آثار خارجی هر یک از نیروگاههای حرارتی بر اساس مطالعه بانک جهانی در جدول(2) ارائه شده است. این شاخص مطابق رابطه(7)، حاصلضرب فاکتور انتشار() در نرخ حرارتی نیروگاه() است. بهمنظور محاسبه این نرخ رابطه ذیل برابر با صفر قرار داده میشود.

به عبارتی اگر یک تکنولوژی انتخاب شود، فناوری دیگر حذف میشود. سناریو3 گامی مهم به سمت پیشرفت در صنعت برق ایران است که با وجود اینکه قیمت سوخت سوبسیدی میباشد، امّا هزینههای اجتماعی در هزینه تمام شده برق در نظر گرفته میشود. هزینه آثار خارجی در این پژوهش در نظر گرفته شد. مقایسه هزینههای تمام شده برق مفروض بر قیمت صادراتی سوخت و هزینه آثار خارجی نشان میدهد که ضریب ظرفیت بالا، عدم نیاز به سوختهای فسیلی و هزینه آلایندگی ناچیز، نیروگاههای زمینگرمایی را با سایر نیروگاههای مرسوم در ایران رقابتپذیر میسازد، در حالی که مقایسه هزینه تمام شده برق مفروض بر قیمت فعلی سوخت و عدم ملاحظات زیستمحیطی نشان میدهد که نیروگاه زمینگرمایی در مقایسه با سایر نیروگاههای متداول در اولویت آخرِ اقتصادی قرار دارد. ​​!

نتایج قرعه کشی ایران خودرو 7 شهریور
آزادسازی قیمت سوخت را میتوان گامی بلند در پیشرفت صنعت برق ایران تلقی نمود، در این وضعیت هزینه تمام شده برق زمینگرمایی تفاوتی اندک با برق تولید شده از نیروگاه سیکلترکیبی خواهد داشت و تولید برق از نیروگاههای بخاری و گازی در اولویت بعد از نیروگاه زمینگرمایی قرار میگیرند. سناریو4: هزینه تمام شده غیرِ واقعی برق است که شرایط فعلی حاکم بر صنعت برق ایران را نشان میدهد؛ بهطوری که سوخت با سوبسید به نیروگاهها عرضه شده و به هزینههای آلایندگی در هزینه تمام شده برق توجه نمیشود.

آیفون 14 پلاس
روند روبه افزايش قيمت جهاني بنزين سبب شده است که سازمان بهينهسازي مصرف سوخت كشور، در سال 1380 پروژهاي با عنوان "طرح جامع خودروهاي گازطبيعي فشردهی ايران" را با هدف امکانسنجي گازسوز کردن ناوگان خودروهاي کشور و تعيين سناريوي مناسب براي اجرا، اجرا نمايد. طبقهبندی: ,کلید واژه: طرح ملي گازسوز کردن خودروها، هزينهی آلودگي، نظريهی کنترل بهينه، ، ارزيابي اقتصادي 1- مقدمه فراتر رفتن مصرف بنزين از توان توليد داخلي کشور و در نتيجه تحميل هزينههاي واردات اين ماده بر کشور ميشود و از سوي ديگر انتشار مقادير هنگفتي از آلايندههاي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي و تحميل هزينههاي اجتماعي فراوان بر کشور را به دنبال دارد.

آخرین بروزرسانی در: